Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o školním stravování – školní rok 2017-2018

28. 8. 2017

Informace o školním stravování – školní rok 2017-2018

(nejdůležitější body Provozního řádu školní jídelny ZŠ)
 

Školní stravování je stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení. Je upraveno vyhláškou č.107/2005 Sb.ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. a vyhl. č. 463/2011 Sb. o školním stravování.

 

Strávníci jsou zařazeni do skupin podle věku na dobu školního roku, který trvá od 1. září do 31. srpna.

 

Odhlašování a přihlašování stravy je nutné provést do 14.00 hodin den předem do školní jídelny ZŠ telefonicky na č. 544 223 220 (vzkaz převezme i záznamník).

Neodhlašujte dítě na internetovou adresu školní jídelny ani na služební mobil školní jídelny.

V případě nemoci žáka ZŠ, je jeho zákonný zástupce povinen odhlásit ho ze stravování. Při neodhlášení bude účtována plná cena oběda . Výjimku tvoří jen první den nemoci, kdy se jedná o neplánovanou nepřítomnost strávníka ve škole. V první den nemoci má žák na oběd nárok, vyzvednout ho může do jídlonosiče např. spolužák nebo rodinný příslušník ( ne samotný nemocný žák) a to od 11,15 hod do 11,35 hod.
 

V případě nepřítomnosti žáka ve škole, (např. plánovaná návštěva lékaře), je nutné oběd dopředu odhlásit, protože žák na něj nemá nárok (viz §121 odst. 2 školského zákona).
 

Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů.
V případě onemocnění infekční chorobou se strava neposkytuje vůbec!

 

Odpovědnost za kvalitu a teplotu stravy vydávané do jídlonosičů nesou zaměstnanci školní jídelny jen do doby uzavření jídlonosiče.

Školní jídelna připravuje stravu z potravin kuchyňsky upravených ke konzumaci v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu bezprostředně po výrobě, nejdéle do 14. hodiny téhož dne, tj. do 4 hodin po dokončení tepelné úpravy.

 

Ke hrazení stravného je třeba zřídit trvalý příkaz tak, aby záloha na stravné byla připsána na účet do 15. dne příslušného měsíce, případně je možná platba v hotovosti(mimořádně, kdo nemá zřízen účet). Platby za stravné v hotovosti se provádí zpětně za čistě odebrané porce a musí být provedeny do 7. dne následujícího měsíce. Za neodhlášenou stravu je strávník povinen zaplatit plnou kalkulační cenu – včetně režijních nákladů. Informace ke způsobům hrazení stravného naleznete na internetových stránkách školy nebo je možné se informovat telefonicky u ekonomky školy nebo vedoucí školní jídelny.

 

Ředitel školy má právo vyloučit strávníka ze školního stravování pro opakované nehrazení poplatků za stravování.

 

Připomínky a stížnosti řešte nejdříve s  vedoucí školní jídelny, případně s třídním učitelem nebo vedením školy.

Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na nástěnkách ve škole a také na internetových stránkách školy.

Úplné znění Provozního řádu je vyvěšeno na nástěnce před školní jídelnou ZŠ a na internetových stránkách školy.

 

Stravné platné od 1. 9. 2017 - základní škola:

I. skupina: 7 – 10 let 24,- Kč

II. skupina: 11 – 14 let 26,- Kč

III. skupina: 15 a více let 27,- Kč

(1., 2., 3., 4. tř.) (4., 5., 6., 7., 8. tř.) (8., 9. tř., zaměstnanci)

 

Současně se svým podpisem se zavazuji hradit stravné včas v určených termínech a jsem si vědom/a postihů, které z neplnění závazku plynou (nevydání dalšího oběda, v krajním případě oznámení na úřadě sociálních věcí).

 

Jméno stravovaného žáka:………………………………..……………….…….

 

Jméno zákonného zástupce (hůlkovým písmem):..…….…………………………..

 

Podpis zákonného zástupce:……………………………….……………..…….

Způsob platby stravného - z účtu č. ……………………….vedeného na jméno

- hotově (jen mimořádně, kdo nemá zřízen účet)

 

Upozornění u platících hotově: z důvodu zajištění finanční hotovosti na nákup potravin pro začátek školního roku 2017/2018, bude do 10. září vybrána záloha pro ZŠ 500,- Kč, která bude vyúčtována na konci června 2017. Systém výběru stravného za jednotlivé měsíce dle skutečné konzumace se nemění (viz výše).

Tyto informace spolu s přihláškou vyplňte, podepište a neporušené vraťte, musí být založeno jako listinný doklad. (totéž znění i celý Provozní řád je na internetu)