Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny od 1. 9. 2022

Vnitřní řád školní jídelny

Základní školy a Mateřské školy Křenovice, okres Vyškov

platný pro děti a zaměstnance MŠ

 

Školní stravování je stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení. Je upraveno školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Strávníci jsou zařazeni do skupin podle věku na dobu školního roku, který trvá od 1. září do 31. srpna.

 

V době nepřítomnosti dítěte ve školském zařízení se strava neposkytuje, podle školského zákona č.561/2004 Sb § 122 odst. 2 vzniká nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.  

Neodhlášené dítě pro náhlou nemoc má nárok na oběd za sníženou cenu jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče. Další dobu nepřítomnosti je třeba odhlásit, stravu nelze vydávat domů. V případě onemocnění infekční chorobou se strava neposkytuje vůbec.

 

Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení.

Zaměstnavatel (ředitel školy) je povinen umožnit (nikoliv už zabezpečit) zaměstnancům ve všech směnách stravování. Stravování nemůže být poskytováno zaměstnancům při omluvené nepřítomnosti v práci (tj. v době nemoci - § 33 b zákona 557/2004 Sb). Dobu volna k samostudiu nelze považovat za přítomnost v práci, a proto nelze pedagogickým pracovníkům po tuto dobu poskytnout závodní stravování. Vlastní zaměstnanec hradí pouze pořizovací cenu surovin, sníženou o FKSP. Týká se i kuchařek a vedoucí stravování, byť se podílejí na výrobě a výdeji stravy.

Organizace může zabezpečit závodní stravování důchodcům, kteří u ní pracovali při prvním odchodu do důchodu a to za plnou cenu sníženou o FKSP.

Pracovníci České školní inspekce vykonávající kontrolu, nemají nárok na poskytnutí stravy za sníženou cenu.

 

Školní stravování je upraveno vyhláškou č.107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 272/2021 Sb. o školním stravování s účinností dnem 1. 9. 2022.

Strávníci jsou zařazeni do skupin podle věku na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku:   3   - 6 let     = 1. skupina       tj. děti MŠ

            7 - 10 let     = 2. skupina       tj. děti MŠ a žáci 1., 2., 3. a 4. třídy ZŠ

     

Poplatky za stravné včetně pitného režimu v MŠ Křenovice jsou následující:

 

strávníci 1. skupiny:

dopolední svačina:   11,- Kč          polodenní stravování:   33,- Kč

oběd:                        22,- Kč          celodenní stravování:    43,- Kč 

odpolední svačina:   10,- Kč

 

strávníci 2. skupiny:

dopolední svačina:   12,- Kč          polodenní stravování:    49,- Kč

oběd:                        27,- Kč          celodenní stravování:     39,- Kč

odpolední svačina:   10,- Kč

 

Ke hrazení stravného je třeba zřídit trvalý příkaz k úhradě - záloha musí být připsána na účet školy do 15. dne v měsíci. Vyúčtování přeplatků je prováděno 2x za rok (po ukončení měsíce prosince a července). Trvalý příkaz není nutné na letní prázdniny rušit, zálohy za tuto dobu budou vráceny na začátku září.

 

Odhlašování a přihlašování stravy je nutné provést 24 hodin předem, v krajním případě do 13 hodin odpoledne den předem do mateřské školy na tel.č. 544 223 239. V případě odhlašování odpolední svačinky je třeba ji odhlásit 3 dny předem, jinak nemůže být odhlášena. Pokud dítě onemocní náhle, má nárok na oběd v první den nemoci do jídlonosiče za sníženou cenu. Oběd je možné vyzvednout v době od 11,00 do 11,30 hod v kuchyni MŠ.

Odpovědnost za kvalitu a teplotu stravy vydané do jídlonosičů nesou zaměstnanci kuchyně jen do doby uzavření jídlonosiče.

V případě onemocnění infekční chorobou se strava neposkytuje vůbec!

Za neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

 

Spotřeba stravy je omezena pro strávníky s dietním režimem. To znamená, že škola nepřipravuje pokrmy pro strávníky s bezlepkovou a jinou dietou.

 

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Dítě v MŠ má právo kromě stravy na pitný režim i mimo nápoje podávané při jídle, dle zásad zdravého stravování je podávána pitná voda.

Organizace provozu:

Děti se při stravování řídí pokyny učitelek.

Časy podávání jídla:

  • ranní svačina od 9.00 do 9.30 h
  • oběd od 11.30 do 12.00 h
  • odpolední svačina 14.30 – 15.00 h

 

Jídelníček na jeden týden je vyvěšen na nástěnce v šatně před třídou, je také k nahlédnutí na internetových stránkách školy.

 

Připomínky a stížnosti ohledně stravování řešte nejdříve s vedoucí školní jídelny, případně s vedoucí učitelkou MŠ nebo s vedením školy.

Každý zaměstnanec je ve smyslu evropského nařízení ke GDPR povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

Strávníci a rodiče jsou povinni řídit se pravidly tohoto vnitřního řádu školní jídelny, který nabývá účinnosti dne 1. září 2022 do odvolání.

 

Zpracovala: vedoucí školní jídelny Lucie Polesová

 

Schválil: ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč