Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace a termíny

Závěrečné práce
Závěrečné práce žáků 9. třídy budou posuzovány čtyřčlennou hodnotící komisí ve složení:
ředitel školy, zástupkyně ředitele, konzultant žáka a třídní učitel 9. třídy.
Ta bude komplexně hodnotit celou závěrečnou práci, tj. mluvní projev, připravenost, obsah a odbornou úroveň jak písemné části, tak její verbální prezentaci.
 

Požadavky na písemnou část práce:
- písemná práce vypracována v šabloně (ke stažení zde);
- rozsah práce minimálně 3 normostrany textu, tj. 5400 znaků včetně mezer;
- obrázky se do rozsahu nepočítají, velké obrázky uvést v příloze;
- text členit do kapitol a podkapitol (max. 3 úrovně členění).
 

Požadavky na ústní část práce:
- vypracovaná prezentace v programu PowerPoint;
- připravený mluvní projev.
 

Informace k organizaci

Konzultant stanovuje termíny konzultací, provází žáka celou prací, směřuje ho k požadované kvalitě práce, posuzuje gramatickou stránku práce.

Hodnocení formální stránky práce (rozsah, počet znaků, členění kapitol a podkapitol včetně celkové grafické úrovně) bude součástí hodnocení předmětu Počítačová grafika – výtvarná výchova v deváté třídě.

Celkové hodnocení závěrečné práce bude klasifikováno stupněm 1  5 a bude uvedeno na certifikátu, který žáci obdrží. 
 

Termíny:
- do Vánoc dvě povinné konzultace, třetí do konce února;
- písemnou část práce žáci odevzdají do konce února;
- prezentaci pak do konce května.