Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školy v přírodě

Řád školy v přírodě

1. Žák chodí na výuku nebo na činnosti, které jsou organizovány školou, podle pokynů vyučujících nebo určeného     

    dozoru včas a na určené místo.

2. Žáci dodržují hotelový řád pro ubytované.

3. Po skončení vyučování nebo společných činností žáci odchází do svých pokojů, dbají na pokyny vyučujících

    a dodržují denní rozvrh školy v přírodě.

 

Chování žáků:

1.  Žáci se chovají kamarádsky, slušně a ohleduplně ke svým spolužákům i žákům jiných tříd. Nepoužívají hrubých a

     vulgárních slov. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování zdraví  

     žáků. Je nepřístupné nosit, přechovávat a užívat návykové látky, pít alkohol a kouřit.

2.  Jakékoli zdravotní potíže, úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během jakékoli činnosti, jsou žáci povinni hlásit

     ihned vyučujícímu, který právě vykonává dozor nebo zdravotníkovi školy v přírodě.  Bez vědomí vyučujícího nebo

     zdravotníka nesmí používat žádné léky.

3. Žáci zdraví učitele a jiné dospělé osoby v budově školy v přírodě.

4. Vodu smí žáci používat pouze z určených zdrojů, nesmí pít vodu ve volné přírodě.                  

5. V přírodě se nesmí žáci dotýkat zvířat živých ani mrtvých (nebezpečí nákazy).

6. Žáci mají právo na odpočinek.

 

Chování žáků v budově školy v přírodě:

1. Žáci respektují a dodržují řád ubytovacího zařízení.

2. V pokojích udržují pořádek a čistotu, neničí zařízení ubytovny. Pokoje při odchodu žáci zamykají.

    Klíč odevzdají vyučujícímu.

3. Žáci nesmí sami opouštět budovu.  Smí se pohybovat se souhlasem vyučujících jen na přilehlých hřištích, musí

    dbát pokynů vyučujících.

4. Žáci nesmí svévolně opustit budovu ani přiléhající prostory .

5. Po budově nesmí žáci běhat ani pobíhat. Jsou zakázané návštěvy na pokojích.

6. Společenské místnosti navštěvují žáci ve volném čase pouze se souhlasem pedagogického dozoru.

    Dodržují zde pořádek a čistotu.

7. Na sociálním zařízení žáci udržují čistotu a hygienu.

8. Sportovní vybavení se smí půjčit pouze se souhlasem pedagogického dozoru, po skončení hry ho vrátí zpět na

    určené místo.

9. V jídelně se chovají ukázněně, dodržují zásady stolování a dbají pokynů učitelů nebo pracovníků jídelny.

10. Na pokojích je zákaz konzumace jídla.

11. V budově a přilehlých prostorách je zákaz rozdělávání ohně.

     

Další pravidla školy v přírodě:

1. Za osobní a cenné věci nesouvisející s výukou a za obnosy peněz škola neodpovídá.

2. Na výlety a pohybové činnosti se žáci vhodně oblékají s ohledem na počasí a podle pokynů vyučujících. Seřazují se

    na předem určených místech a v danou hodinu. Nesmí se svévolně vzdalovat od skupiny.

3. Při pobytu venku se řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázející osoby.

4. V osobním volnu žáků přicházejí do pokojů vyučujících jen v nejnutnějším případě.

5. Při vzniku požáru se všichni řídí požárními předpisy a pokyny platnými pro školu a ubytovací zařízení.

6. Pokud žák zničí zařízení ubytovny nebo areálu, rodiče žáka jsou povinni uhradit škodu.

7. V případě závažného porušení řádu ŠvP, nebo nemoci si rodiče odvezou žáka na vlastní náklady domů.