Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠJ od 1. 2. 2023 - ZŠ

Vnitřní řád školní jídelny

Základní školy a Mateřské školy Křenovice, okres Vyškov platný pro žáky ZŠ a zaměstnance

Školní stravování je stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení. Je upraveno školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Strávníci jsou zařazeni do skupin podle věku na dobu školního roku, který trvá od 1. září do 31. srpna.

 

V době nepřítomnosti dítěte ve školském zařízení se strava neposkytuje, podle školského zákona č.561/2004 Sb § 122 odst. 2 vzniká nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i žák na distanční výuce.

Neodhlášené dítě pro náhlou nemoc má nárok na oběd za sníženou cenu jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče. Další dobu nepřítomnosti je třeba odhlásit, stravu nelze vydávat domů. V případě onemocnění infekční chorobou se strava neposkytuje vůbec.

 

Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení.

Zaměstnavatel (ředitel školy) je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Stravování nemůže být poskytováno zaměstnancům při omluvené nepřítomnosti v práci (tj. v době nemoci - § 33 b zákona 557/2004 Sb). Dobu volna k samostudiu nelze považovat za přítomnost v práci, a proto nelze pedagogickým pracovníkům po tuto dobu poskytnout závodní stravování. Vlastní zaměstnanec hradí pouze pořizovací cenu surovin, sníženou o FKSP. Týká se i kuchařek a vedoucí stravování, byť se podílejí na výrobě a výdeji stravy.

Organizace může zabezpečit závodní stravování důchodcům, kteří u ní pracovali při prvním odchodu do důchodu a to za plnou cenu sníženou o FKSP.

Pracovníci České školní inspekce vykonávající kontrolu, nemají nárok na poskytnutí stravy za sníženou cenu.

 

Školní stravování je upraveno vyhláškou č.107/2005 Sb ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb., vyhl. č. 463/2011 Sb., vyhl. č. 17/2015, vyhl. č. 210/2017 a vyhl. č. 272/2021 o školním stravování, která nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021.

Strávníci jsou zařazeni do skupin podle věku na dobu školního roku, ve kterém dosahují

věku:   7 – 10 let          I. skupina

             11 – 14 let        II. skupina

             15 a více let      III. skupina

Poplatky za stravné v ZŠ Křenovice jsou:

I.  skupina:       30,- Kč

            II.  skupina:      35,- Kč

            III. skupina:      43,- Kč

 

Školní jídelna je v provozu ve dnech vyučování v době od 11.30 do 14.00 hodin. Po uplynutí této doby se nevydaná strava likviduje. Tato doba neplatí v případě předčasného ukončení vyučování (např. hromadné školní akce).

 

Odhlašování a přihlašování stravy je nutné provést do 12,00 hodin den předem elektroniky na stránkách www.jidelna.cz.

Neodhlašujte stravu na mobil ani internetovou adresu školní jídelny!

V případě nemoci má žák nárok na oběd za sníženou cenu jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, vyzvednout ho může např. spolužák nebo rodinný příslušník (ne samotný nemocný žák) a to od 11,30 do 11,40 hodin před začátkem výdeje strávníkům.

Další dobu nepřítomnosti je třeba odhlásit, stravu nelze vydávat domů.

V případě nepřítomnosti žáka ve škole (např. plánovaná návštěva lékaře), je nutné oběd dopředu odhlásit, protože žák na něj nemá nárok (viz §122 odst. 2 školského zákona).

Za neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

 

Spotřeba stravy je omezena pro strávníky s dietním režimem. To znamená, že školní jídelna nepřipravuje pokrmy pro strávníky s bezlepkovou nebo jinou dietou.

 

Školní jídelna připravuje stravu z potravin kuchyňsky upravených ke konzumaci v teplém stavu a udržované v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu. Výrobky jsou určeny k přímé spotřebě bezprostředně po výrobě, nejdéle do 14 hodin téhož dne.

Odpovědnost za kvalitu a teplotu stravy vydávané do jídlonosičů nesou zaměstnanci jídelny jen do doby uzavření jídlonosiče.

 

Organizace provozu:

Strávník si před vstupem do jídelny umyje a řádně dezinfikuje ruce. Postaví k výdejnímu okénku a přiloží čip. Strávník si vezme tác a příbor, pití, případně salát.

 

Na jídelní tác nepatří klíče ani mobilní telefon!!!!!!!!

 

Upotřebené nádobí vrací do okénka pro příjem použitého nádobí. Případné zbytky seškrábne do připravené nádoby.

Strávník má možnost si stravu přidávat (kromě porce masa).

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujících pedagogů či kuchařek, chovat se při stravování ohleduplně ke spolustolujícím a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly společného stravování.

Při rozlití polévky, pití apod. strávník požádá dozor jídelny o hadr.

Celkový úklid jídelny provádí po skončení provozu uklízečka.

Pro přípravu stravy se používají výživové normy pro výše uvedené věkové skupiny strávníků.

Dospělí strávníci se musí těmto normám podřídit.

Žáci chodí do jídelny v přezůvkách. Aktovky, kabáty apod. odkládají v šatnách.

 

Vstup do jídelny se žvýkačkou je přísně zakázán!!!!!!!!!!

 

Dozor ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu dozorů, případně jiní určení pracovníci.
 

Ke hrazení stravného je třeba zřídit trvalý příkaz k úhradě - záloha musí být připsána na účet školy do 15. dne v měsíci. Vyúčtování přeplatků je prováděno 2x za rok (po ukončení měsíce prosince a července). Trvalý příkaz není nutné na letní prázdniny rušit, zálohy za tuto dobu budou vráceny na začátku září.

 

Ředitel školy má právo vyloučit strávníka ze stravování pro opakované nehrazení poplatků za stravování.

 

Připomínky a stížnosti řešte nejdříve s vedoucí školní jídelny, případně s třídním učitelem nebo vedením školy.

 

Jídelní lístek na jeden týden je vyvěšen na nástěnkách ve škole a na stránkách www.jidelna.cz.

 

Každý zaměstnanec je ve smyslu evropského nařízení ke GDPR povinen zachovávat

mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou povinni řídit se pravidly tohoto provozního řádu školní jídelny, který nabývá účinnosti dne 1. února 2023 do odvolání.

 

Zpracovala: vedoucí školní jídelny Lucie Polesová

 

Schválil: ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč